Επιδοτούμενο πρόγραμμα για το τουρισμό στη Κρήτη

Μοιράσου στο

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για το τουρισμό στη Κρήτη

Ενισχύσεις που φθάνουν μέχρι και το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού προσφέρει σε υπάρχουσες αλλά και νέες μικρές και μεσαίες τουριστικές μονάδες, καταλύματα, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κ.ο.κ. πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ύψους 72,7 εκατ. ευρώ που θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης στο αμέσως επόμενο διάστημα

Η προκήρυξη του προγράμματος έχει ήδη προδημοσιευθεί και σύντομα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα οι απαραίτητες ημερομηνίες καθώς και οι τελικές λεπτομέρειες.
Το πρόγραμμα το οποίο θα «τρέξουν» οι Περιφέρειες προβλέπει ενίσχυση από 40% έως 60% της επένδυσης για την οποία θα ενταχθούν οι υφιστάμενοι ή νέοι επιχειρηματίες.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2. Νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
3. Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει:
-Να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενό τους, στην ελληνική επικράτεια.
-Να μην είναι προβληματική επιχείρηση.
-Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
-Να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
-Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Στόχευση στους μικρομεσαίους
Για τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ μέχρι 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια

Από 40% έως 60% κυμαίνονται τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και ανάλογα με την περιφέρεια όπου ανήκει η επιχείρηση.
Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά ενίσχυσης στην Αν. Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δ. Ελλάδα θα είναι 60% για τις μικρές και 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, την Κρήτη και το Β. Αιγαίο το ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις είναι 50% και για τις μεσαίες 40%. Σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο τα αντίστοιχα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50% και 40%.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες ενέργειες
•Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
•Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
•Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.
•Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
•Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
•Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Ιδιωτική συμμετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει δικά του χρήματα ή και μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο ειδικού σκοπού.
Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός.
Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον το 25% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να μην ενέχει την έννοια της κρατικής ενίσχυσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο (επιχορήγηση, εγγύηση δανείου από δημόσιο φορέα ή επιδότηση επιτοκίου).

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία
Όταν ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού δανείου ειδικού σκοπού, μπορεί να ωφεληθεί και από τη χρήση των ακόλουθων χρηματοδοτικών εργαλείων:

1. Εγγύηση μέσω ΕΤΕΑΝ για τη χορήγηση του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην είναι εγγυημένο από το ΕΤΕΑΝ.

2. Χρήση υφιστάμενων προϊόντων επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ (επιδότηση επιτοκίου του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού) ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε για τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην υπάρχει επιδότηση επιτοκίου και χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου.

Σε ό,τι αφορά στο μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο ειδικού σκοπού, ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να κάνει χρήση ενός μόνο χρηματοδοτικού εργαλείου (εγγύηση ή επιδότηση επιτοκίου).

Σχετικά άρθρα

Mobile Apps

Πόσο σημαντικά είναι τα mobile apps;

Τα mobile apps, όπως όλα δείχνουν, είναι μια “οικογένεια” εφαρμογών που θα προκαλέσει τέτοια αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το internet, παρόμοια με αυτή που

Πόσο σημαντικά είναι τα mobile apps;

Πόσο σημαντικά είναι τα mobile apps; Τα mobile apps, όπως όλα δείχνουν, είναι μια “οικογένεια” εφαρμογών που θα προκαλέσει τέτοια αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε

Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρισή σας;

Επικοινωνήστε μας

Scroll to Top