Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα: E-services (29/10/2008)

Μοιράσου στο

7 τεχνικές που πρέπει να γνωρίζει ένας Web Developer

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο τους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:..-29/10/2008

E-services: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση  ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Περιγραφή: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το    υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο τους.
                        
Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
                        
Αποδέκτες: Μεμονωμένες επιχειρήσεις (πλην αυτών με δραστηριότητες  σχετικές με την πρωτογενή    παραγωγή των γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες).
                        
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  …-29/10/2008  
Περιοχή εφαρμογής:   ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
                        
Όροι και προϋποθέσεις:
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις  (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού    δικαίου,  κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται  νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.      Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι             παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης  πριν την 01.01.2008 (ως ημερομηνία σύστασης της  επιχείρησης νοείται η ημερομηνία Έναρξης  δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση  Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας  Δ.Ο.Υ. Η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να              τεκμηριώνεται εναλλακτικά με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχθεί (π.χ. δηλώσεις         φορολογίας ή εκκαθαριστικά σημειώματα προηγούμενων ετών, κλπ).
 • Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει  στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας της      δράσης, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα του Οδηγού (εξαιρέσεις λόγω του καθεστώτος  ενίσχυσης De Minimis).
 • Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ  όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες  λειτουργίας.

Κάθε επιχείρηση (ξεχωριστό ΑΦΜ) που επιθυμεί να  συμμετάσχει στη δράση,  έχει δικαίωμα να υποβάλλει/    υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου. Κάθε πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες  εξειδικευμένες  ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services). 
Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσει το   χρονικό ορόσημο  της 31/12/2008. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει  να έχει εκδοθεί το σύνολο των παραστατικών των ενισχυόμενων έργων (Δελτία Αποστολής, τιμολόγια, κλπ)  καθώς και να έχουν  ολοκληρωθεί οι εξοφλήσειςτων σχετικών παραστατικών δαπανών.
                        
Τι χρηματοδοτείται:
Αντιπροσωπευτικές (αλλά όχι περιοριστικές / εξαντλητικές) περιπτώσεις εφαρμογής εξειδικευμένων             ηλεκτρονικών υπηρεσιών θεωρούνται:

 • το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • η ηλεκτρονική εκπαίδευση, επιμόρφωση, ξενάγηση
 • οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης –  πληρόφόρησης
 • λοιπές εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πχ.  τηλεδιάσκεψη κλπ)

Η διανομή των υπηρεσιών που θα παρέχονται στο πλαίσιο  των ενισχυόμενων έργων θα πρέπει να  βασίζεται σε ένα ή  σε συνδυασμό περισσοτέρων καναλιών διανομής, Internet (www).  Mobile (GPRS, 3G)   Voice (interactive).
Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και  τεχνολογιών που υποστηρίζει το καθένα από αυτά, όπως: eCommerce platforms, interactive web portals, web-stream, wikis, blogs, podcasts, RSS feeds,          Web2SMS, bluetooth, SMS, MMS κλπ., αλλά και σύγχρονων τάσεων όπως Web και Social Networks.
                        
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού λειτουργίας του e-service
 • δαπάνες λογισμικού
 • τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδρομής στο ίντερνετ
 • δαπάνες συνδρομής σε υπηρεσίες
 • ενέργειες προώθησης / προβολής
 • υπηρεσίες συμβούλων

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 50.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (ήτοι το 60% του μέγιστου προϋπολογισμού). 
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 5.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί  να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της  επιχείρησης.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν έχουν πραγματοποιηθεί  μετά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.
Προϋπολογισμός: Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 17.000.000,00. 60% (ήτοι 10.200.000 ευρώ) προέρχονται από δημόσια  δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 40% (ήτοι 6.800.000 ευρώ) θα καλυφθεί με ιδιωτική     συμμετοχή.
 

Σχετικά άρθρα

Mobile Apps

Πόσο σημαντικά είναι τα mobile apps;

Τα mobile apps, όπως όλα δείχνουν, είναι μια “οικογένεια” εφαρμογών που θα προκαλέσει τέτοια αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το internet, παρόμοια με αυτή που

Πόσο σημαντικά είναι τα mobile apps;

Πόσο σημαντικά είναι τα mobile apps; Τα mobile apps, όπως όλα δείχνουν, είναι μια “οικογένεια” εφαρμογών που θα προκαλέσει τέτοια αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε

Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρισή σας;

Επικοινωνήστε μας

Scroll to Top