Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Μοιράσου στο

Στόχοι Προγράμματος 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών. Σκοπός της δράσης είναι:

 • Συνθήκες  υγιούς  ανάπτυξης  και   βελτίωσης της  ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.
 • Δυνατότητα  σταδιακής  μείωσης του  αριθμού  των  μεμονωμένων οδηγών – επιχειρήσεων του οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή  ανταγωνισμό   και  δημιουργία  σύγχρονων  επιχειρήσεων  και επίτευξης     οικονομιών     κλίμακας,     αξιοποιώντας     προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες,
 • Μείωση του κόστους μεταφορικού έργου μέσω της αύξησης του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.

Δικαιούχοι και Βασικές Προϋποθέσεις

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση (από φυσικά πρόσωπα) μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»
Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν τη νομική μορφή που ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010 περί οδικών και εμπορευματικών μεταφορών. Οι υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και αυτές που ιδρύθηκαν πριν από την εφαρμογή του Ν.3887 (30/10/2010) θα πρέπει να είναι ΑΕ ή ΕΠΕ. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη το αργότερο μέχρι την 31/12/2010 θα πρέπει να έχουν σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας (ή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).
Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις franchising καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Έργων, Ποσοστό Επιδότησης και Ιδία Συμμετοχή

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από €30.000 μέχρι €180.000
Ο προϋπολογισμός της πρόταση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης ή κατά περίπτωση διετίας.
Ποσοστά Χρηματοδότησης:

 • 70% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον κανονισμό De Minimis.
 • 45% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 25% για νεοσύστατες, σύμφωνα με το Γ.Α.Κ. 800/2008.

Για τις δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό De Minimis ισχύει το όριο των 100.000 ευρώ / τριετία.
Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 20% του προϋπολογισμού, η διαφορά μέχρι το ποσό της επιδότησης μπορεί να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό.

Χρονοπρόγραμμα

Τα επενδυτικά σχέδια έχουν διάρκεια έως και 18 μήνες από την απόφαση ένταξης, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικού φακέλου είναι μεταξύ 20/2/2012 και 20/3/2012.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Ενεργειών και Δαπανών

Δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό De Minimis
1.     Κτιριακές εργασίες  (ανέγερση  /  διαμόρφωση)   και  χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης – έως 100%
2.     Μετασκευές / Εξοπλισμός οχημάτων – έως 100%

 

 • Μετασκευή οχήματος (δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη  η αγορά δεύτερης καρότσας)
 • Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ
 • Εξοπλισμού   συνεργείου   συντήρησης   και   επισκευής οχημάτων
 • Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων.

3.     Αγορά οικοπέδου – έως 10%
4.     Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας – έως 25% ή 15.000€
5.     Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ. – έως 10%
6.     Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους. – έως 30%
7.     Αυλές δαπάνες (συνολικά) – έως 20%

 

 

 • Παροχή    υπηρεσιών    παρακολούθησης    και    διοίκησης έργου – έως 4.000€
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών – έως 6.000€
 • Δημιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά – έως 8.000€
 • Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου – έως 8.000€
 • Μελέτη     και     πιστοποίηση     Συστημάτων    Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.) – έως 6.000€ ανά πρότυπο πιστοποίησης.

Το άθροισμα των δαπανών (1)+(2)+(3)+(4)+(5) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των συνολικών δαπανών De Minimis.
Δαπάνες σύμφωνα με το ΓΑΚ 800/2008
1.     Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούνται κοινοτικά πρότυπα (άρθρο 19) – έως 100% η 12.000€.
2.     Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους – εργαζομένων σε μειονεκτική  θέση  και ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40) – έως 30% (ρήτρα ευελιξίας)
3.     Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες έως και ενός έτους (πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, υπηρεσίες νομικής/διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης / αλλαγής νομικής μορφής / αλλαγή έδρας  κλπ). – έως 25%

 

Σχετικά άρθρα

Mobile Apps

Πόσο σημαντικά είναι τα mobile apps;

Τα mobile apps, όπως όλα δείχνουν, είναι μια “οικογένεια” εφαρμογών που θα προκαλέσει τέτοια αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το internet, παρόμοια με αυτή που

Πόσο σημαντικά είναι τα mobile apps;

Πόσο σημαντικά είναι τα mobile apps; Τα mobile apps, όπως όλα δείχνουν, είναι μια “οικογένεια” εφαρμογών που θα προκαλέσει τέτοια αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε

Θέλετε να προωθήσετε την επιχείρισή σας;

Επικοινωνήστε μας

Scroll to Top